We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

สถิติการให้บริการและการดำเนินงาน ปี 2566

ผลการดำเนินงานปี 2564 (Action Plan LIF)

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2555

ผลการดำเนินงานปี 2556

ผลการดำเนินงานปี 2557

ผลการดำเนินงานปี 2558

ผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานปี 2560

ผลการดำเนินงาน ดารใช้งบประมาณ ปี 66 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

ผลการดำเนินงานปี 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565