We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

แนะนำ กองทุนประกันชีวิต

คู่มือการยื่นขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ออนไลน์

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

EP10 โชคดีที่มีพ่อ

EP9 #เช็กใช้ได้เงิน

EP8 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

ดูวิดีโอทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

15.11.66

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ตามโครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

อ่านรายละเอียด
10.11.66

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ (Money Expo) ครั้งที่ 18 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด
07.11.66

บุคลากรกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI (Modules 3) จากสถาบันประกันภัยไทย (TII)

อ่านรายละเอียด
26.10.66

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) Conference 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 24-27 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียด
20.10.66

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี

อ่านรายละเอียด
10.10.66

กองทุนประกันชีวิตเริ่มโครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จัดกิจกรรม “จัดสวนในขวดเพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์” ให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต

อ่านรายละเอียด
ดูข่าวทั้งหมด