We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ประกาศ นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" ปี 65

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศ นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" ปี 66

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 66

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 66

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

รายงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมฯ ปี 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566

การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์