ติดต่อเรา

กองทุนประกันชีวิต

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • โทร. 0-2791-1333
  • โทรสาร. 0-2791-1333 ต่อ 61
  • อีเมล์ : it@lifeif.or.th
  • website : http://lifeif.or.th/

ช่องทางการร้องเรียน

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900