We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศกองทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (18 ก.ย. 66)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (ด่วน)

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ กปช. (พ.ศ. 2566)

ประกาศวันหยุดตามประเพณี กปช. ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (27 มี.ค. 66)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20 มี.ค. 66)

ประกาศวันหยุดตามประเพณี กปช. ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"

รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (27 ธ.ค. 65)

ประกาศวันหยุดตามประเพณี กปช. ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (16 ธ.ค. 65)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (3 พ.ย. 65)

ประกาศวันหยุดกองทุนประกันชีวิต ตามประเพณี (ฉบับที่4)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (25 ต.ค. 65)

ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2565 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผจก.กองทุนประกันชีวิต (25-03-65)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต (25 มี.ค. 65)

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2565 (ฉบับที่ 2)

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (3 มี.ค. 65)

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการฯ (9-21 ก.พ. 65)

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง จนท.ทรัพยากรบุคคล (1-8 ก.พ. 65)

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง จนท.สื่อสารองค์กร (1-8 ก.พ. 65)

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง จนท.คุ้มครองสิทธิ (1-8 ก.พ. 65)

กฎบัตรตรวจสอบภายในกองทุนประกันชีวิต

กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันชีวิต

ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2565

ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับและจ่ายเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงทุน (21 มิ.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่ลงทุน (16 มิ.ย. 64)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบริหารเงินลงทุน (7 มิ.ย. 64)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเงิน+ลงทุน (4 มิ.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นพนักงาน จนท.การเงิน+ลงทุน (31 พ.ค. 64)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน (19 พ.ค. 64)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคุ้มรองสิทธิ (19 พ.ค. 64)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบริหารเงินลงทุน (14 พ.ค. 64)

ประกาศ สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ผ่านช่องทาง Online (12 พ.ค. 64)

ประกาศ สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการฯ ผ่านช่องทาง Online (12 พ.ค. 64)

ประกาศเลื่อนสอบจ้างเหมาบริการ 25-4-64

ประกาศเลื่อนสอบลูกจ้างฯ 25-4-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (22 เม.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการคุ้มครองสิทธิ (22 เม.ย. 64)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว บัญชี-การเงิน (7 เม.ย. 2564)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (7 เม.ย. 64)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน (25 ก.พ. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23 ก.พ. 64)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 02/2564 (16-22 ก.พ. 64)

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (30 ธ.ค. 63)

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28 ธ.ค. 63)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของกองทุน ปี 2563 (ฉบับที่2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานบัญชีการเงิน (21 ต.ค. 63)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (28 ก.ย. 63)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (21 ก.ย. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ (16 ก.ย. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (14 ก.ย. 63)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (1 ก.ย. 63)

พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ยกเลิกวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกองทุนประกันชีวิต

ประกาศวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

หลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริต ปี 66 (ไตรมาส 1)

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทุนประกันชีวิต

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ตามมติ ครม.

ประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี2563

ประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดอัตราที่ บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินเข้า กปช. 2552

กฎบัตร ตรวจสอบภายใน กปช. 2562

กฎบัตร อนุกรรมการตรวจสอบภายใน กปช. 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการการนำส่งจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52

ระเบียบว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ฯ 2556

ระเบียบกองทุน ว่าด้วยการรับและการจ่ายจำนวนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การนำส่งเงินพ้นอายุความ 2559