We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอม
กองทุนประกันวินาศภัย ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้กองทุนฯ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”)
ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ดังต่อไปนี้
1.คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม
“หน่วยงานอื่นๆ” หมายถึงหน่วยที่กองทุนฯ ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ ( MOU)
“ คุกกี้ ( Cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุกกี้จะมีทั้งแบบที่จะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน และแบบที่จะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านจนกว่าท่านจะลบคุกกี้นั้นออกไป
2.ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กองทุนฯ จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
3.การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
· ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง
· ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น
กองทุนฯ อาจใช้คุกกี้ ( Cookie) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นแต่ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน แต่โปรดตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของกองทุนฯ ได้หรือใช้งานได้อย่างจำกัด
4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนฯ จัดเก็บ
· ชื่อ-นามสกุล
· หมายเลขบัตรประชาชน
· วันเดือนปีเกิด
· เบอร์โทรศัพท์
· ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email Address)
· ที่อยู่ตามไปรษณีย์สำหรับการส่งจดหมาย หนังสือ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ
5.ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลฯ
· ท่านตกลงยินยอมให้กองทุนฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการทำประกันภัย ของท่าน และยินยอมให้กองทุนฯ ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
· ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่กองทุนฯ ได้จัดทำหรือรวบรวมขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกอยู่ในนั้นทั้งที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านั้นก็ตาม
6.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กองทุนฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น ( 1) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลฯ ( 2) ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ (3) ตามความจำเป็นทางเทคนิค
7.ความปลอดภัยของข้อมูล
กองทุนฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก (ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้กองทุนฯ ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 9
8 . สิทธิของท่าน
ในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
· สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
· สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)
· สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
· สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำได้
· สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
· สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
· มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล
· มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
· มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
o (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
9.ช่องทางการติดต่อกับกองทุนฯ
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับกองทุนฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
กองทุนประกันวินาศภัย
เลขที่ 1010อาคารชินวัตร ทาวเวอร์3 ชั้นที่ 15ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท์ : 0-2791-1444
โทรสาร : 0-2791-1444ต่อ25
email : admin@gif.or.th
การเข้าชม : 850