We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

(ITA O32) ยุทธ์ 3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กปช. 2567

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2567 สำหรับ ITA

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการ ปี 66

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2566

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2565

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2564

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2563

สรุปกรอบแผนปฎิบัติการประจำปี 2554

สรุปกรอบแผนปฎิบัติการประจำปี 2555

สรุปกรอบแผนปฎิบัติการประจำปี 2556

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2558

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2561(แก้ไข)

สรุปกรอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 66

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566