We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

          กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต โดยกองทุนฯ ได้จัดงานพบประชาชนเจ้าของกรมธรรม์ฯ ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานคปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และสำนักงานคปภ. จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

          ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาโดย นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และกองทุนฯ ได้พบเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มขึ้นจำนวนหลายราย และได้มีการมอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่เจ้าของกรมธรรม์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชน ต่อธุรกิจและระบบประกันชีวิต นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


การเข้าชม : 0