We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ตามโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต ชั้น 15 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต โดยหัวข้อการฝึกอบรมในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัดในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเกณฑ์ป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญของสำนักงาน คปภ., ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต และภายรวมการทำหน้าที่เป็น “ผู้ชำระบัญชี” กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่และที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิตให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต นอกจากนี้ยังมีการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อประเมินผลในภาพรวมว่าบุคลากรกองทุนประกันชีวิตมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมากน้อยเพียงใด
การเข้าชม : 0