We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเริ่มโครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จัดกิจกรรม “จัดสวนในขวดเพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์” ให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต
กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรม Happy Workplace ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวเปิดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความสุขทั้งแปด” สู่การสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Health, Heart ,Society ,Relax Brian, Soul, Money, Family) ตามแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรและศักยภาพบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงานให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เกิดทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตและมีแนวทางในการสร้างความสุขแก่ตนเอง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรจากการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรม “จัดสวนในขวดเพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวราภร อินทร จาก Miniature terrarium สวนขวดแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดสวนขวดแก้ว เป็นการฝึกสมาธิและส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่บุคลากร รวมถึงให้บุคลากรได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยายกาศในการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินได้รับผลตอบรับที่ดีจากบุคลากรกองทุนประกันชีวิตทุกคน
การเข้าชม : 3