We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) ร่วมกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจประกันภัย และสื่อมวลชน ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้มอบหมายให้นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจประกันภัย และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมประกันภัย จัดโดยสำนักงานคปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมมอบของที่ระลึกจากกองทุนประกันชีวิตให้แก่คณะครู และนักเรียน รวมถึงเข้าร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นเป็นการร่วมกันแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม
การเข้าชม : 7