We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ณ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงานคปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ณ โรงแรมแคทารี เบย์ ระยอง โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทน-นายหน้าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกัน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป
การเข้าชม : 1