บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต คนใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการบริหารอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15

1

 

2

 

3

 

4