วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันภัยสู่สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ให้กับ นายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์และกลุ่มแกนนำ โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้การต้อนรับ และนายศุภฤกษ์ ผลทอง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลไกเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับทราบข้อมูล และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ยั่งยืนและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6