การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์