โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการลงทุนจัดซื้อโปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ