วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
“กองทุนประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ”

พันธกิจ :
1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และการประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต
2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3. พร้อมดำเนินการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
การเข้าชม : 2100