กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ

ประกาศ ยกเลิกวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

ประกาศวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ตามมติ ครม.

ประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี2563

ประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดอัตราที่ บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินเข้า กปช. 2552

กฎบัตร ตรวจสอบภายใน กปช. 2562

กฎบัตร อนุกรรมการตรวจสอบภายใน กปช. 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการการนำส่งจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52

ระเบียบว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ฯ 2556

ระเบียบกองทุน ว่าด้วยการรับและการจ่ายจำนวนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โหลดเพิ่ม