กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ

พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ยกเลิกวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

ประกาศวันหยุด กองทุนประกันชีวิต ปี 2563

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ตามมติ ครม.

ประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ปี2563

ประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดอัตราที่ บริษัทฯ ต้องนำส่งเงินเข้า กปช. 2552

กฎบัตร ตรวจสอบภายใน กปช. 2562

กฎบัตร อนุกรรมการตรวจสอบภายใน กปช. 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการการนำส่งจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52

โหลดเพิ่ม