กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 พร้อมนี้ได้มีการหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการ Link website ของกองทุน เพื่อประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคน สามารถสืบค้นสิทธิเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความ ผ่านทาง www.lifeif.or.th ซึ่งผู้มีสิทธิมีอยู่กว่า 9 แสนราย โดยเมื่อสืบค้นพบว่าตนเองมีสิทธิในเงินดังกล่าวก็สามารถขอรับเงินคืนได้จากกองทุนประกันชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบประกันภัยยิ่งขึ้นต่อไป
การเข้าชม : 747