กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ประชาชนในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 กองทุนได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th โดยการจัดอบรมความรู้ดังกล่าวได้บูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และสมาพันธ์คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผ่านประชาชน ในเขตอำเภอนากลาง จำนวน 120 คน ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ครบวงจรด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้บริโภค โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองรวมถึงการสร้างเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ปรึกษาหารือพร้อมส่งข้อมูลข่าวสารอีกด้วย ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนางสมพร แซ่เตีย นายกเทศมนตรีตำบลกุดดินจี่ พร้อมทีมงาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
การเข้าชม : 558