กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในงานสัมมนาคณะกรรมการสมาคมฯทั่วประเทศประจำปี 2563 ที่จังหวัดจันทบุรี
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนได้เข้าร่วมสัมมนาและจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กองทุน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความ ที่ผู้เอาประกันชีวิต มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์แล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิรับเงินจากบริษัท จนเวลาผ่านพ้น 10 ปี บริษัทต้องส่งเงินเข้ากองทุน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่าเก้าแสนราย โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศกว่า 350 คน ได้รับรู้ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิเพื่อนำไปขยายผลต่อประชาชน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.lifeif.or.th
การเข้าชม : 582