กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ร่วมกิจกรรมในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเชิงรุก สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ของโครงการ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยกองทุนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงให้บริการตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งกองทุนประกันชีวิตยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต นำเสนอภารกิจกองทุน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ (ตามภาพ)
การเข้าชม : 1267