กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

    นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองในสิทธิประโยชน์อันพึงมีด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม เช่นเดียวกันกับกองทุนประกันชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ทำประกันชีวิต โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการประกันชีวิตในบทบาทหน้าที่ของกองทุน ด้วยการบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เป็นภูมิคุ้มกัน ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    การรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองทุนประกันชีวิต ถือเป็นความสำเร็จของหน่วยงาน ซึ่งจะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและจุดประกายให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเดี่ยวกันคือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภค 


การเข้าชม : 337