กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม “คปภ. เพื่อชุมชน” ณ ศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 กองทุนประกันชีวิตได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 (ครั้งที่ 3) ณ โรงละครเมืองเว ศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยภายในงานดังกล่าวมีการออกบูธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น สำนักงานคปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนประกันชีวิต กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น รวมถึงบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งกองทุนประกันชีวิตได้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนให้ความรู้ในเรื่องของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่ผู้เอาประกันส่วนใหญ่ยังไม่ทราบในสิทธิของตนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเรณูนคร และอำเภอใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปอันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงในธุรกิจประกันชีวิต
การเข้าชม : 28