กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ "นักวางแผนการเงิน(เชิงปฏิบัติ)" ซึ่งจัดโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา (THAIFA Songkhla) ในวันที่ 8 เม.ย. 65 ณ. โรงแรมบุรีศรีภู คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จัดหวัดสงขลา
กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ "นักวางแผนการเงิน(เชิงปฏิบัติ)" ซึ่งจัดโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา (THAIFA Songkhla) ในวันที่ 8 เม.ย. 65 ณ. โรงแรมบุรีศรีภู คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จัดหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนทั่วทุกบริษัท ทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมนาจำนวน 100 คน โดยนายจรัณ สอนสวสัดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์กองทุนประกันชีวิต ให้เป็นที่รับรู้เพื่อประโยชน์กับสมาชิกเพื่อไปขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การเข้าชม : 180