กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต จัดนิทรรศการในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา
กองทุนประกันชีวิต จัดนิทรรศการในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา โดยกองทุนได้นำเสนอบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งในปัจจุบันผู้มีสิทธิ์เกือบล้านคน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสนใจสอบถาม สืบค้าข้อมูลเป็นจำนวนมาก
การเข้าชม : 1603