วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน

พันธกิจ :
1. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต
2. มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ