วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 @ Central Plaza West Gate 21-22 ก.ค. 2561 ภายใต้ Concept *** เปิดมุมใหม่ประกันชีวิต เพื่ออนาคตยุคดิจิทัล ***

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้มอบนโยบายที่สำคัญตอนหนึ่งว่า “การก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายที่ไม่เพียงแต่บริษัทประกันชีวิตที่จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ หน่วยงานกำกับอย่างสำนักงาน คปภ. ก็ต้องเร่งปรับตัวเช่นกันโดยต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่มาของ RegTech หรือ Regulatory Technology คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของภาคธุรกิจประกันภัย และ SupTech หรือ Supervisory Technology ซึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยหน่วยงานกำกับในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลภาคธุรกิจประกันภัย โดยภารกิจสำคัญของสำนักงาน คปภ. คือจะต้องกำกับดูแล และพัฒนากฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยที่ทันสมัยควบคู่ไปด้วย” พร้อมกันนี้เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติปีนี้ว่ากำหนด theme งานคือ “เปิดมุมใหม่ประกันชีวิต เพื่ออนาคตยุคดิจิทัล” ได้อย่างเหมาะสม มีความครบเครื่องทั้งสาระและความบันเทิงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้ว ยังให้ความคุ้มครองชีวิตที่มีความหลากหลาย อีกทั้งภายในงานยังมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนออมเงินในระยะยาวเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว หรือการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเกษียณอายุ รวมทั้งการวางแผนเรื่องหลักประกันสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

โดยกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และให้บริการระบบค้นหาเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีกิจกรรมกรอกแบบสอบถาม ผ่าน QR Code และรับของที่ระลึกน่ารัก ๆ จากทางกองทุนฯ

S__4866101

 

วันประกันชีวิต_๑๘๐๗๒๓_0024

 

IMG_1550