นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสามัครประกันภัย “ภาคใต้” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยในงานได้มีการจัดเสวนาวิชาการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในเรื่องการประกันภัย และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมนา เพื่อขยายผลให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0012

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0047

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0098

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0115