กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 5 ปี โดยมีวัถุประสงค์

1. เพื่อทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว และสามารถนำมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3. เสริมสร้างแนวทางการริเริ่มโครงการและการจัดทำแนวคิดโครงการเชิงยุทธศาสตร์
4. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอาจนำมาปรับใช้หรือพัฒนาองค์กรร่วมกัน
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

ซึ่งการดำเนินการมีดังนี้

ครั้งที่ 1-3  บุคลากรกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการและกระบวนการดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็น พร้อม Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์

และครั้งที่ 4  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย รับฟังการวิเคราะห์หรือความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย จากผู้แทนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สามารถนำมาใช้ได้จริง

7

 

8

 

4

 

1

 

2

 

5

 

3