กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

การขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กรณีไหนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?