กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ชาวบ้านและบุคลากรในเทศบาลหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กองทุนได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th โดยการจัดอบรมความรู้ดังกล่าวได้บูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และสมาพันธ์คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผ่านชาวบ้าน และบุคลากรเทศบาลหนองซ้ำซาก จำนวน 120 คน ที่ห้องประชุม เทศบาลหนองซ้ำซาก โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี เนื่องจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองซ้ำซาก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ครบวงจรด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้บริโภค โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองรวมถึงการสร้างเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ปรึกษาหารือพร้อมส่งข้อมูลข่าวสารอีกด้วย
การเข้าชม : 527