กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จังหวัดชลบุรี
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติการตามแผนงานเชิงรุก ด้วยการบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 6 (ชลบุรี) เพื่อส่งเสริมความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้าประกันภัย ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเจพลาซ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 74 คน โดยผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนโดยเฉพาะ เงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ที่สามารถตรวจสอบสิทธิได้สะดวกผ่านแว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการปฏิบัติงานให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าอบรมจึงรับไปขยายผลสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การเข้าชม : 1176